Conan - Tập 77 - Chap 810 - Bọt bia, hơi ấm và khói thuốc