Friday, 25 Sep 2020

5 Comments

  1. Cô giảng để hiệu thật, nhưng lúc mà ghi bài thừa cô, cái chổ nào cần chép, và chổ nào kon thừa cô, hi vọng cô thêm trong video

    Reply

Post Comment