Toán lớp 2 trang 3: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 10

2
27Toán lớp 2 trang 3: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 10

giải toán lớp 2 tập 1, [vid_tags]

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

2 COMMENTS

 1. Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 1

  1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

  Bài 1. Ôn tập các số đến 100

  Bài 2. Ôn tập các số đến 100 (Tiếp theo)

  Bài 3. Số hạng – Tổng

  Bài 4. Luyện tập

  Bài 5. Đề – xi – mét

  Bài 6. Luyện tập

  Bài 7. Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

  Bài 8. Luyện tập

  Bài 9 + 10. Luyện tập chung

  Tự kiểm tra – Phần 1 – VBT Toán 2

  2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

  Bài 11. Phép cộng có tổng bằng 10

  Bài 12. 26 + 4; 36 + 24

  Bài 13. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 14. 9 cộng với với một số: 9 + 5

  Bài 15. 29 + 5

  Bài 16. 49 + 25

  Bài 17. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 18. 8 cộng với một số 8 + 5

  Bài 19. 28 + 5

  Bài 20. 38 + 25

  Bài 21. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 22. Hình chữ nhật – Hình tứ giác

  Bài 23. Bài toán về nhiều hơn

  Bài 24. Luyện tập

  Bài 25. 7 cộng với một số: 7 + 5

  Bài 26. 47 + 5

  Bài 27. 47 + 25

  Bài 28. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 29. Bài toán về ít hơn

  Bài 30. Luyện tập

  Bài 31. Ki – lô – gam

  Bài 32. Luyện tập

  Bài 33. 6 cộng với một số: 6 + 5

  Bài 34. 26 + 5

  Bài 35. 36 + 15

  Bài 36. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 37. Bảng cộng

  Bài 38. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 39: Phép cộng có tổng bằng 100

  Bài 40. Lít

  Bài 41. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 42. Luyện tập chung

  Tự kiểm tra – trang 50 – Phần 1 – VBT Toán 2

  3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

  Bài 43. Tìm một số hạng trong một tổng

  Bài 44. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 45. Số tròn chục trừ đi một số

  Bài 46. 11 trừ đi một số: 11 – 5

  Bài 47. 31 – 5

  Bài 48. 51 – 15

  Bài 49. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 50. 12 trừ đi một số: 12 – 8

  Bài 51. 32 – 8

  Bài 52. 52 – 28

  Bài 53. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 54. Tìm số bị trừ

  Bài 55. 13 trừ đi một số: 13 – 5

  Bài 56. 33 – 5

  Bài 57. 53 – 15

  Bài 58. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 59. 14 trừ đi một số: 14 – 8

  Bài 60. 34 – 8

  Bài 61. 54 – 18

  Bài 62. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 63. 15, 16, 17, 18 trừ đi một số

  Bài 64. 55 – 8; 56 – 7 ; 37 – 8; 68 – 9

  Bài 65. 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29

  Bài 66. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 67. Bảng trừ

  Bài 68. Luyện tập – VBT Toán 2

  Bài 69. 100 trừ đi một số

  Bài 70. Tìm số trừ

  Bài 71. Đường thẳng

  Bài 72. Luyện tập

  Bài 73. Luyện tập chung

  Tự kiểm tra – Phần 3 – VBT Toán 2

  Bài 74. Ngày giờ

  Bài 75. Thực hành xem đồng hồ

  Bài 76. Ngày, tháng

  Bài 77. Thực hành xem lịch

  Bài 78. Luyện tập chung

  4. ÔN TẬP

  Bài 79+80+81. Ôn tập về phép cộng và phép trừ

  Bài 82. Ôn tập về hình học

  Bài 83. Ôn tập về đo lường

  Bài 84. Ôn tập về giải toán

  Bài 85+86+87. Luyện tập chung

  Tự kiểm tra – Phần 4 – VBT Toán 2

  Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 2

  5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

  Bài 88. Tổng của nhiều số

  Bài 89. Phép nhân

  Bài 90: Thừa số – Tích

  Bài 91: Bảng nhân 2

  Bài 92: Luyện tập

  Bài 93 : Bảng nhân 3

  Bài 94: Luyện tập

  Bài 95: Bảng nhân 4

  Bài 96 : Luyện tập

  Bài 97: Bảng nhân 5

  Bài 98 : Luyện tập

  Bài 99: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc

  Bài 100 : Luyện tập

  Bài 101: Luyện tập chung

  Bài 102 : Luyện tập chung

  Bài 103: Phép chia

  Bài 104 : Bảng chia 2

  Bài 105 : Một phần hai

  Bài 106: LUYỆN TẬP

  Bài 107: SỐ BỊ CHIA , SỐ CHIA – THƯƠNG

  Bài 108 : BẢNG CHIA 3

  Bài 109 – Một phần ba

  Bài 110: LUYỆN TẬP

  Bài 111 :TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN

  Bài 112: LUYỆN TẬP

  Bài 113 – BẢNG CHIA 4

  Bài 114: MỘT PHẦN TƯ

  Bài 115 – luyện tập

  Bài 116 – BẢNG CHIA 5

  Bài 117 – MỘT PHẦN NĂM

  Bài 118: LUYỆN TẬP

  Bài 119 : LUYỆN TẬP CHUNG

  Bài 120: GIỜ, PHÚT

  Bài 121 : THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

  Bài 122: Luyện tập

  Bài 123: TÌM SỐ BỊ CHIA

  Bài 124: LUYỆN TẬP

  Bài 125: CHU VI HÌNH TAM GIÁC – CHU VI HÌNH TỨ GIÁC

  Bài 126: LUYỆN TẬP

  Bài 127: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

  Bài 128: Số 0 trong phép nhân và phép chia

  Bài 129: LUYỆN TẬP

  Bài 130: LUYỆN TẬP CHUNG

  Bài 131: LUYỆN TẬP CHUNG

  6. Các số trong phạm vi 1000

  Bài 132 : Đơn vị, chục, trăm, nghìn

  Bài 133: SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM

  Bài 134: CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ĐẾN 200

  Bài 135: CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110

  Bài 136: CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200

  Bài 137: CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

  Bài 138: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

  Bài 139: LUYỆN TẬP

  Bài 140: MÉT

  Bài 141 : KI – LÔ – MÉT

  Bài 142 : MI-LI-MÉT

  Bài 143: LUYỆN TẬP

  Bài 144: VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ

  Tự kiểm tra – Phần 6 – VBT Toán 2

  Bài 145: PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000

  Bài 146: LUYỆN TẬP

  Bài 147: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000

  Bài 148: LUYỆN TẬP

  Bài 149: LUYỆN TẬP CHUNG

  Bài 150: TIỀN VIỆT NAM

  Bài 151: LUYỆN TẬP

  Bài 152: LUYỆN TÂP CHUNG

  Bài 153: LUYỆN TẬP CHUNG

  Bài 154: LUYỆN TẬP CHUNG

  7. ÔN TẬP CUỐI NĂM

  BÀI 155: ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

  Bài 156: ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾP THEO)

  Bài 157: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

  BÀI 158: ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ( tiếp theo)

  BÀI 159: ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

  Bài 160: ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (TIẾP THEO)

  Bài 161: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG

  Tự kiểm tra – Phần 7 – VBT Toán 2

  BÀI 162: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG ( tiếp theo)

  Bài 163: ÔN TẬP HÌNH HỌC

  BÀI 164: ÔN TẬP HÌNH HỌC ( tiếp)

  Bài 165: LUYỆN TẬP CHUNG

  BÀI 166: LUYỆN TẬP CHUNG

  BÀI 167: LUYỆN TẬP CHUNG

  BÀI 168: LUYỆN TẬP CHUNG

  Tự kiểm tra cuối năm học – VBT Toán

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here