Sunday, 20 Sep 2020
Tài Liệu

[Toán lớp 6] Giải bài tập trang 104, 105 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1[Toán lớp 6] Giải bài tập trang 104, 105 – Sách giáo khoa toán 6 tập 1

giải bài tập toán 6 tập 1, vinastudy.vn, bài giảng online, bài giảng trực tuyến, bai giang online, bai giang truc tuyen, tieu hoc, tiểu học, trung học cơ sở, trung hoc co so, thcs

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

9 Comments

 1. // Opens a connection to a MySQL server

  //$connection=mysqli_connect ('localhost', 'username', 'password');

  //if (!$connection) {

  // die('Not connected : Ah sh*t ' . mysqli_error());

  //}

  // Set the active MySQL database

  $db_selected = mysqli_select_db($database, $connection);

  if (!$db_selected) {

  die ('Can't use db : ' . mysqli_error());

  }

  // Select all the rows in the markers table

  $query = "SELECT * FROM markers WHERE 1";

  $result = mysqli_query($query);

  if (!$result) {

  die('Invalid query: ' . mysqli_error());

  }

  header("Content-type: text/xml");

  // Start XML file, echo parent node

  echo "<?xml version='1.0' ?>";

  echo '<markers>';

  $ind=0;

  // Iterate through the rows, printing XML nodes for each

  while ($row = @mysqli_fetch_assoc($result)){

  // Add to XML document node

  echo '<marker ';

  echo 'id="' . $row['id'] . '" ';

  echo 'name="' . parseToXML($row['name']) . '" ';

  echo 'address="' . parseToXML($row['address']

  Reply

Post Comment